منحنی تغییرات قیمت مسکن در شهر تهران
⭕️منحنی ۱۶ ماهه قیمت مسکن تهران

منحنی قیمت مسکن شهر تهران از ابتدای بهار سال گذشته تا انتهای بهار سال جاری تقریبا در مسیر مستقیم حرکت کرده است.