نفوذگر کریستال شونده – BETOSEAL 140
ین محصول نفوذگر كريستال شونده، ضد آب از طریق تبلور می باشد. مواد شیمیایی فعال بکار رفته در نفوذگر كريستال شونده به آهک آزاد شده و رطوبت موجود در ترکهای ظریف بتون را پوشش داده و مجموعه ای از بلورهای غیر محلول را تشکیل می دهد. اين بلورها از ورود بيشتر آب به ترك ها و انقباضات جلوگيري مي كند. 
نفوذگر کریستال شونده را می توان در عناصر بتونی مختلفی مانند مخازن آب، زیر زمین ها، حوض ها، استخرهای شنا، تونل ها، چاله آسانسور و … استفاده کرد.