چسب کاشی – BMA 20
چسب کاشی مخطوط آماده، پایه سیمان است که سطح نازکی از چسب کاشی ایجاد می کند. به منظور پوشش 5 مترمربع با ضخامت 3 میلیمتر 20 کیلو گرم از این محصول مورد نیاز است. زمان کار با این محصول حدود 45 دقیقه می باشد.