پلاستر ضد آتش – FIRE PROTECTION PLASTER – FPP
پلاستر ضد آتش يك ملات خشك غير قابل احتراق كه به شكل گچ يا سيمان مخلوط جهت محافظت از آتش و حرارت به كار مي رود. پلاستر ضد آتش مي تواند به شكل داخلي يا خارجي و يا با استفاده از ماشين پاچش يا دستي انجام مي شود.