پروژه فرشته

کارفرما :
شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
محل پروژه :
تهران خیابان ولیعصر خیابان فیاضی
نوع فعالیت :
دوره اجرایی :
پیشرفت فیزیکی :