پروژه پاسداران

کارفرما :
شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
محل پروژه :
تهران خیابان پردیسان پلاک 68
نوع فعالیت :
دوره اجرایی :
پیشرفت فیزیکی :