پروژه گلسار

کارفرما :
شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
محل پروژه :
استان گیلان شهرستان رشت خیابان انصاری
نوع فعالیت :
دوره اجرایی :
پیشرفت فیزیکی :