پروژه آزادگان

کارفرما :
شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز
محل پروژه :
استان خراسان مشهد مقدس بلوار دلاوران میدان مهدوی میدان پیروزی
نوع فعالیت :
دوره اجرایی :
پیشرفت فیزیکی :