پروژه بتاجا

کارفرما :
شرکت پاژ
محل پروژه :
نوع فعالیت :
دوره اجرایی :
پیشرفت فیزیکی :